Chặt bàn tay

Chặt bàn tay
Ngày bé khi mắc lỗi, tôi tự vót roi và nằm sấp trên giường và tự đặt cai roi lên mông đít mình. Khi cha khảo đòn, tôi phải tự khai và nhận ăn mấy roi và tất nhiên có định mức roi ban hành. Nếu mình nhận thấp hơn mức lỗi quy định, thì ăn thêm vài roi nữa.
Thời vua Minh Mạng, có tay quan coi kho tham nhũng một nén bạc. Tội được hưởng của tay quan tham nhũng kia, do vua ban, là vẫn làm quan ở kho đó, được chặt một bàn tay và cánh tay đó treo lên ở cổng khu kho đó. Vua không ban kiểm điểm nghiêm túc, cảnh cáo hay bãi cái Nguyên chức đâu.
Giả tỷ như tội như ông Huy Hoàng có thể phải xẻo tiệt chim; với anh Truyền thanh tra, cắt đôi tinh hoàn; với…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *