CDCN 83: Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt

CDCN 83: Xin giảm nhẹ những cuộc trừng phạt
Lạy Cha là Thiên Chúa Tối Cao, chúng con là những đứa con đáng thương của Cha, sấp mình trước Ngai Vinh Hiển của Cha trên Thiên Đàng.
Chúng con nài xin Cha giải thoát thế giới khỏi sự dữ.
Chúng con nài xin Lòng Thương Xót của Cha cho linh hồn những ai đang gây khó khăn khủng khiếp cho con cái Cha trên trái đất. Xin Cha tha thứ cho họ.
Xin Cha loại bỏ tên Phản Kitô ngay khi hắn tự tỏ mình.
Lạy Cha dấu yêu, chúng con cầu xin Cha nhẹ tay trong Cuộc Trừng Phạt. Thay vào đó, chúng con cầu xin Cha đón nhận những lời cầu nguyện và hy sinh của chúng con để giảm bớt nỗi thống khổ của con cái Cha trong thời gian này.
Chúng con tín thác vào Cha. Chúng con tôn vinh Cha. Chúng con cảm tạ Cha vì hiến tế tuyệt vời của Cha khi Cha sai Con Một Cha là Chúa Giêsu Kitô đến để cứu chúng con khỏi tội lỗi.
Một lần nữa, chúng con chào đón Con Cha, Đấng Cứu Độ nhân loại.
Xin Cha bảo vệ chúng con. Xin gìn giữ chúng con khỏi mọi nguy hại. Xin trợ giúp gia đình chúng con.
Xin Cha thương xót chúng con. Amen