Chấp trước rốt cuộc là gì

Chấp trước rốt cuộc là gì? Chữ “chấp” (執) phồn thể là chữ “hạnh” (幸) trong “hạnh phúc” cộng với chữ “hoàn” (丸) trong “hoàn tử” (丸子) [nghĩa là viên, vật nhỏ vê tròn]; như vậy có thể lý giải rằng “chấp trước” chính là đem một thứ nhỏ như “viên” coi là hạnh phúc, tức là coi trọng thứ không đáng. Chữ “chấp” (执) giản thể là “thủ nã hoàn tử”, nghĩa là tay cầm hạt viên, ý tứ đại để giống nhau, cũng không khác là mấy, tức là cầm thứ chẳng đáng cầm.
Bất cứ ai, hết thảy vinh hoa phú quý tại thế gian của anh ta đều là do phúc phận kiếp trước đưa đến, cũng là dùng đức mà hoán đổi, chứ không phải do tranh giành mà có, cũng không phải hễ muốn là đắc được, không có đức, thì chẳng có gì.
Vậy cũng nói, nắm lấy thứ không đáng giá mà coi như hạnh phúc chính là chấp trước. Xem ra người xưa đối với chấp trước là không khuyến khích, tư tưởng chủ lưu hiện tại cũng là phản đối nó. “Chấp trước” là nắm lấy thứ chẳng đáng mà không buông bỏ được.