Hành trình của ngày hôm qua: Saigon

Hành trình của ngày hôm qua: Saigon- Long Hải, Long Hải- Saigon, Saigon- Long Hải.
Chạy đi chạy về 3 lần trong ngày để làm tròn vai 2 vai trò. Đôi khi tự hỏi mình đang cố gắng vì điều gì. Uh thì cố gắng vì những thứ mình có trách nhiệm cũng là một lý do chính đáng nhỉ.
Salonpas’s Day- Ngày hội Salonpas và ra mắt Đại Sứ Thương Hiệu của Salonpas Pain Relief Patch.
Makeup&hair: Mid Nguyễn
Dress: Huy Thanh Hà
#lankhue #teamlankhue #Ambassador #salonpas