Lòng heo 1 dĩa 2 thằng

Lòng heo 1 dĩa 2 thằng
Xổ ra tiếng Quảng Trị – bằng Cử nhơn
Bà con trong quán hỏi dồn:
-Hai anh, xin lỗi, có còn ngồi lâu?
Hai anh người ở nơi đâu
Lào, Miên, Thái, Miến hay đầu… Hà Giang?
-Tui người Quảng Trị tê răng?
(Tê răng: chớ sao, chớ đâu. Dùng để hỏi vặn lại “chớ sao mà lại hỏi kỳ vậy?”)