Nhân vụ Đồng Tâm (Mỹ Đức

Nhân vụ Đồng Tâm (Mỹ Đức, Hà Nội) tui có ý kiến vầy!
Con đường tồn tại, có thể là duy nhất của nhiều tờ báo hiện nay là phất cờ thoát khỏi gọong kìm của Ban Tuyên Giáo, hoặc tự diễn biến. Chẳng hạn như cứ đưa tin, phản ánh các vụ việc được cho là nhạy cảm một cách trung thực, độc lập và kiên quyết không gỡ bài dù ai ra lệnh ^-^
Trong Luật Báo chí được sửa đổi, bổ sung 2016 thì nhà báo không có nghĩa vụ phải “bảo vệ đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước” ;x
Tồn tại hay không tồn tại!
#tudochobaochi #dongtammyduc