Lòng heo 1 dĩa 2 thằng

Lòng heo 1 dĩa 2 thằng Xổ ra tiếng Quảng Trị – bằng Cử nhơn Bà con trong quán hỏi dồn: -Hai anh, xin lỗi, có còn ngồi lâu? Hai anh người ở nơi đâu Lào, Miên, Thái, Miến hay đầu… Hà Giang? -Tui người Quảng Trị tê răng? (Tê răng: chớ sao, chớ đâu….