[THI ĐỒNG]

[THI ĐỒNG]
Khi xưa, đất Bắc nói chung và tỉnh Hà Nội nói riêng có tục THI ĐỒNG QUAN!
Tiêu chuẩn của các ghế Thanh Đồng được thi là phải là Nữ giới, không được lập gia đình, đã và đang thờ phụng Tiên Thánh, được Thánh giáng ứng mộng thần và phải có tiềm lực về kinh tế( về tiêu chuẩn kinh tế thì sẽ giải thích sau)
Địa Điểm để thi đồng quan khi xưa có hai đền 1 là đền ĐẦM VÒNG thờ vọng Đức Vua cha Bát Hải, hai là Đền Đại Lộ thờ vọng Tứ Vị Thánh Nương
Trước ngày thi đồng, ghế Thanh đồng phải ăn chay nằm mộng nhiều ngày. Phải có lễ trình cáo với các đền phủ cầu Tiên Thánh gia hộ. Phải cáo với tri huyện, chánh tổng, lý trưởng cùng với chức sắc quan viên sở tại.
Phải sắm sửa lễ lạt tố hảo uy nghi, cỗ bàn cúng Thánh, mời quan, khao dân!
Trước ngày thi đồng 1 hôm Pháp sư đăng đàn cúng phát tấu, cúng Phật, an trấn từ trung, nghiêm đàn cấm giới.
Đến ngày thi, ghế thanh đồng mộc dục thanh tịnh mặc một bộ quần áo BẰNG GIẤY ngồi lên ngai rồng đặt trong cung cấm( giờ đền Đại Lộ vẫn thờ cỗ ngai này tren ban ngoài cùng trong cung cấm) đầu trùm khăn đỏ, Pháp sư ở cung công đồng cúng Bạt sinh hồn ghế thanh đồng đi lúc đấy coi như chỉ là cái xác!
Sau đó cung văn dâng văn thờ vọng từ ngoài vào! Lúc bấy giờ trong cung cấm chỉ có đồng đền thủ nhang sở tại và đồng trưởng khâm trực!
Trong khi đó bên ngoài sân thì chánh tổng, lí trưởng chức sắc quan viên vẫn Tài bàn tổ tôm, bàn đèn thuốc phiện cỗ bàn chè chén thế cho nên người thi đồng phải có tiềm năng kinh tế là vậy!
Trong cung cấm lúc đó thì đồng đền cùng đồng trưởng xì xụp van vái kêu cầu! Có người ngồi từ trưa đến canh ba Chả động cựa Thánh Chả giáng lại mót nọ mót kia thì tụt xuống giải quyết rồi giải tán và mất luôn bnhieu thứ tiền lo liệu!
Thường thì Mẫu hay giáng về đêm, thế chầu trực đến canh ba mà thấy ghế Thanh đồng lắc lư ra hiệu thì đồng đền phải ra báo với chức sắc to nhất lúc bấy giờ vào cung! Vị chức sắc bịt khăn quán tẩy rồi vào quỳ lạy khấn rằng: ” thánh Mẫu giáng về cho trần gian con được biết hiệu Ngài ạ!” Và dâng 1 mâm có 100 nén vàng hoa. Trong 100 nén vàng hoa đó thì chỉ có 1 nén bên trong ruột đề Dị hiệu Thánh Mẫu còn lại 99 nén để rỗng! Lúc đó ghế thanh đồng vẫn trùm khăn nhón tay chọn một nén vàng! Nếu không phải nén vàng có dị hiệu thì a Lê xin mời bà xuống!!!!!
Còn chọn đúng thì lập tức chức sắc phải tuyên to 1 câu THÁNH MẪU GIÁNG TRẦN lúc đấy là cầm ca nhã nhạc nổi lên tất cả các quan viên chức sắc phải tề tựu ở trước cung cấm! 1 vị to nhất vào cáo bẩm với Mẫu xin Mẫu phù cho quốc thái dân an, phong đăng hoà cốc….rồi dâng lễ hương hoa đăng trà quả thực lụa tiền! Ghế lúc đó vẫn không mở khăn lấy tay chạm nhẹ vào các lễ vật, không phán truyền ! Được vài phút thì Thánh thăng ghế ngả người rũ ra trên long ngai được các chấp sự bê xuống bọc lụa đào đặt lên võng đưa vào nghỉ! Bộ quần áo giấy thì bị xé nát ra chia cho mọi người lấy khước!
Đến ngày hôm sau thì ghế thanh đồng mới hầu vui để tạ đàn!
Thanh đồng đó sau khi thi đỗ được phong Đồng Quan được thưởng tiền lụa,được các thanh đồng khác kính vì! Sau khi tạ thế thì được thờ làm chầu Thủ đền ngôi đền mình trông nom hoặc ngang hàng với chầu thủ đền!
Còn không có tục thi MẸ ĐỒNG QUAN! Gọi là Mẹ đồng quan là vì thi đồng quan chỉ có đồng nữ, các hương tử thanh đồng tôn xưng làm Mẹ đồng cho thân mật thôi!
Đôi điều về việc thi đồng quan khi xưa! Có gì chưa đúng xin các đạo hữu hiệu đính!
——————————————
Nguồn: PMT