Trò chuyện với pv Huyền Trang của VTC về cải cách giáo dục

Trò chuyện với pv Huyền Trang của VTC về cải cách giáo dục, về so sánh giáo dục Việt Nam và Nhật Bản cũng như những điều kiện để cải cách giáo dục thành công.
Trong cuộc trò chuyện tôi cũng phân tích chuyện cải cách hành chính giáo dục và tái cơ cấu hệ thống giáo viên.
Mời các bạn quan tâm xem.

#giaoducVietnamhocgituNhatBan
#Caicachhanhchinhgiaoduc